GRATIS FRAKT OG RETUR

Salgsbetingelser

 

Kjøpsvilkår (Salgsbetingelser) for www.forynde.com

 

Vennligst les gjennom understående kjøpsvilkår for netthandel på forynde.com. Kjøpsvilkårene kan endres til enhver tid, og bør derfor leses gjennom hver gang du gjennomfører et kjøp på forynde.com.

 

Partene

 

Selger er:

 

FORYNDE AS

Organisasjonsnummer: 919 178 051MVA

 

Postadresse: Drammensveien 126, 0277 Oslo

 

Besøksadresse, showroom: Drammensveien 126, 0277 Oslo

 

E-post: hello@forynde.com

 

heretter omtalt som «For Ynde».

 

Kjøper er:

 

Person som er oppgitt som kjøper ved bestilling.

 

heretter omtalt som «du», «kjøper» eller «kunden».

 

Kjøper og selger omtales samlet som «partene».

 

Generelt

Kjøp av varer eller tjenester fra forynde.com er regulert av bestemmelsene i disse kjøpsvilkårene. Kjøper må være over 18 år for å handle på forynde.com.

 

Kjøpsvilkårene innebærer ingen begrensning i kundens ufravikelige rettigheter i henhold til, eksempelvis, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven, personopplysningsloven og e-handelsloven.

 

Bestilling og avtale

Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet ved ordrebekreftelse), opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på For Ynde sin server. For Ynde er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt på forynde.com. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere informasjon under “Frakt, Levering og Retur”.

 

Ved mottatt bestilling, vil For Ynde bekrefte ordren ved automatisk å utstede ordrebekreftelse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den og sjekk at den er i overensstemmelse med bestillingen. 

 

Avvik mellom kundens bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra For Ynde, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det som er tilbudt på forynde.com. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisingsfeil - se avsnittet nedenfor om Priser.

 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra For Ynde i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Ved slike skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse i annonser, nettbutikk mv., kan For Ynde ensidig endre, slette eller avvise ordre. 

 

Prisbetingelser

Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Frakt kommer i tillegg med mindre annet fremgår uttrykkelig. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.

 

Fraktpriser:

 

-        Fraktpriser fra 49.- pr ordre ved bestillinger for mindre enn kr. 1600,- (frakt utføres av Bring, men øvrige aktører kan også benyttes dersom hensiktsmessig). For ordre til Norge er alle priser oppgitt inkl. mva. og ekskl. frakt. For Ynde tar forbehold om prisendringer. Prisendringer vil ikke kunne ha tilbakevirkende kraft etter bestilling.

 

-        Fri frakt for bestillinger over kr. 1 600,-. For Ynde tar forbehold om prisendringer, men dette skal bemerkes ved utsjekk/kjøp av varen.

 

For Ynde tar forbehold om endringer av prisene.

  

Betaling

For Ynde kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra For Ynde til kjøperen.

 

Kjøper kan velge mellom betalingsløsningene Stripe eller PayPal. Ved betaling med debit- eller kredittkort kan Stripe reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

 

  Levering og risikoen for varen

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som angitt i ordrebekreftelsen.

 

For Ynde har risikoen for produktene inntil levering av varen eller tjenesten til kunden eller representant utpekt av kunden. Levering er skjedd når kunden, eller dennes representant, har fått varen eller tjenesten i sin besittelse.

 

Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil For Ynde gi kunden informasjon så fort For Ynde har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt.

 

Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

 

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal For Ynde levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

• Uavhentede pakker

Dersom kjøper ikke henter varen (e) innen oppgitt dato vil disse bli sendt i retur til oss. For uavhentete pakker vil det blir belastet en gebyr på kr. 199,-.

 

Angrerett

Kjøperen kan benytte vedlagte etikett som ligger i pakken innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. For Ynde vil trekke kr. 95,- fra det beløpet du skal ha refundert dersom kjøper velger å returnere varene.

 

Angrefristen anses overholdt dersom pakken er sendt sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

 

Angrefristen begynner å løpe:

 

Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er levert

 

Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er levert

 

[1] Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til For Ynde uten unødig opphold, Kjøper må selv dekke de direkte kostnadene ved å returnere varen. Utover de direkte returkostnadene vil kjøper ikke bli pålagt ytterligere kostnader som følge av at kjøper utøver angreretten, så lenge varene returneres i samme stand og mengde som de ble mottatt. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

 

Ved bruk av angreretten vil For Ynde tilbakebetale kjøpesummen senest 14 dager fra For Ynde fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. For Ynde har rett til å holde tilbake betalingen inntil varene er mottatt fra kjøper eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

 

• Tilbakebetaling

Betaling med kreditkort

Dersom kjøpet er fullført med kredittkort vil pengene bli tilbakebetalt til samme kort som ble gjort ved kjøpet. 

Betaling gjennom Klarna faktura

Dersom kjøpet er fullført med Klarna faktura og beløpet er enda ikke betalt vil du motta en oppdatert faktura fra Klarna. 

 

Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom For Ynde ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra For Ynde. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 

Oppfyllelse

 

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra For Ynde. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som For Ynde ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for For Ynde at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at For Ynde oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving

 

Dersom For Ynde ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre For Ynde til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom For Ynde ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis For Ynde nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet For Ynde om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 

Erstatning

 

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom For Ynde godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor For Ynde´s kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi For Ynde melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 1 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra For Ynde. Reklamasjon til For Ynde må skje skriftlig.

 

Retting eller omlevering

 

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. For Ynde kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder For Ynde urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. For Ynde har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

Prisavslag

 

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

Heving

 

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

For Yndes rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes For Ynde eller forhold på For Yndes side, kan For Ynde i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. For Ynde vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

Oppfyllelse

 

For Ynde kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper For Ynde sin rett dersom For Ynde venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving

 

For Ynde kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. For Ynde kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter For Ynde en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan For Ynde heve kjøpet.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

 

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan For Ynde kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan For Ynde belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke For Yndes faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

 

Rettigheter

Nettsiden forynde.com og alt innhold som der er tilgjengelig tilhører For Ynde eller våre samarbeidspartnere. Informasjonen er beskyttet bl.a. gjennom lover om immaterielle rettigheter og markedsføring. Varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder, grafikk, design, layout og informasjon om produkter, eller annet innhold, kan ikke gjenbrukes uten For Yndes skriftlige forhåndsgodkjenning.

 

Personopplysninger

Gjennom godkjenning av disse kjøpsvilkårene, samtykker du til at For Ynde kan behandle de personopplysningene som innhentes i forbindelse med kjøpet og gjennomføringen av dette, innenfor rammene som er beskrevet i dette punktet.

 

For Ynde kan behandle følgende personopplysninger om deg:

 

Navn og adresse

E-post

 Telefonnummer

Kjøpsinformasjon, herunder opplysninger om varer du kjøper, tidspunkt og pris

Betalingsinformasjon behandles av Stripe

Opplysninger om eventuell korrespondanse mellom deg og For Ynde i forbindelse med kjøpet

For Ynde er behandlingsansvarlig for personopplysninger innhentet i forbindelse med kjøpet. For Ynde vil behandle dine personopplysninger for å administrere og gjennomføre bestillingen din, for å levere varene til deg.

 

Med mindre du har samtykket til noe annet, kan For Ynde, i tråd med personopplysningsloven, kun behandle de personopplysninger som er nødvendig for at For Ynde skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at For Ynde skal få gjennomført avtalen, eller i lovbestemte tilfelle. I den grad det er nødvendig for å gjennomføre betaling, vil Stripe behandle din betalingsinformasjon på vegne av For Ynde.

 

Opplysninger gitt i nettbutikken

Samtidig som For Ynde strever å gi kunder så korrekt beskrivelse av produkter så mulig på forynde.com, kan det forekomme skrive-/trykkefeil, minimale fargevariasjoner fra bildet til faktisk produkt grunnet en rekke faktorer, som hvilken fargeinstillinger og kontraster som er oppsatt for skjermen eller hvilken nettleser som benyttes. For Ynde kan ikke holdes ansvarlig for fargeforskjeller i henhold til informasjon gitt på forynde.com, gjennom markedsføring eller på annen måte. 

 

For Ynde forbeholder retten til å kansellere din bestilling dersom produktet er utsolgt. Kunden skal få informasjon om dette sammen med informasjon om hva For Ynde kan tilby i stedet. Kunden vil få muligheten til å akseptere et nytt tilbud eller kansellere bestillingen. 

 

For Ynde forbeholder retten til å avbryte benyttelse av forynde.com når som helst, for eksempel ved vedlikeholdprosedyrer.

 

Tvister og lovvalg

Klager må rettes til For Ynde innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10.

Tvister som springer ut av eller oppstår i forbindelse med kjøpet skal partene forsøke å løse i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan kjøper bringe saken inn for Forbrukerrådet for mekling. For øvrig hører tvister inn under de ordinære norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting.

 

[1] Disse vilkårene skal sammen med bestillingsløsningen sørge for at kunden får de opplysningene kunden har krav på, herunder opplysninger om at det foreligger angrerett. Vilkårene behøver ikke å informere om reglene for situasjonen der den næringsdrivende ikke har gitt slike opplysninger.  

Salg

Ikke tilgjengelig

Utsolgt